ΕΤΕ 814 ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διδακτικές μονάδες: 3
Ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα: 3

Διδάσκων: Κ. Δάσιος

Περιγραφή / Περιεχόμενο Μαθήματος:

Εισαγωγή: Θραύση, Αντικείμενο Θραυστομηχανικής, Πεδίο εφαρμογής Θραυστομηχανικής, Όλκιμη και ψαθυρή θραύση, Διάδοση ρωγμής, Ευσταθής και ασταθής διάδοση ρωγμής, Θραυστομηχανική προσέγγιση στο σχεδιασμό και προσέγγιση Μηχανικής των Υλικών, Προσέγγιση Δομικού Στοιχείου, Διάσημες Αστοχίες, Συγκέντρωση & ενίσχυση τάσης, Επίδραση μεγέθους ατελειών

Συγκέντρωση τάσης: Συντελεστής συγκέντρωσης τάσης και επίδραση ακτίνας καμπυλότητας, Εμπειρικά διαγράμματα ΣΣΤ για γνωστές γεωμετρίες.

Επίπεδες Καταστάσεις: Επίπεδη Εντατική Κατάσταση, Κατάσταση Επίπεδης Παραμόρφωσης.

Ενεργειακή προσέγγιση στη Θραύση: Θεωρία Griffith, Αντίσταση στη διάδοση της ρωγμής R, ρυθμός έκλυσης ενέργειας παραμόρφωσης G, Κριτήρια ευσταθούς και ασταθούς διάδοσης ρωγμής, Ειδικοί και κρίσιμοι ρυθμοί G και R, Σημασία ενεργειακής προσέγγισης για το σχεδιασμό, Θεωρία Griffith για επίπεδη παραμόρφωση και για ελαστοπλαστικά υλικά

Προσέγγιση έντασης τάσης στη Θραύση: Τύποι φόρτισης/μετατόπισης επιφάνειας ρωγμής, Ανάλυση τάσεων στις ρωγμές, Συντελεστής Έντασης Τάσης ΚΙ, Συντελεστής γεωμετρίας Υ, Πλαστική ζώνη, Κρίσιμος συντελεστής έντασης τάσης Κc, Δυσθραυστότητα ΚΙc, Μικροδομή και δυσθραυστότητα, Σχεδιασμός ενάντια στη θραύση, Μη-καταστροφικές μέθοδοι, Σύγκριση ενεργειακής προσέγγισης και προσέγγισης έντασης τάσης Πλαστική ζώνη στην αιχμή της ρωγμής: Πλαστική ζώνη κατά Irwin, Πλαστική ζώνη κατά Dugdale, Μορφή πλαστικής ζώνης, Πλαστική ζώνη και επίπεδες καταστάσεις

Δοκιμές θραύσης: Μέτρηση χαρακτηριστικών θραύσης μέσω δοκιμών κρούσης, Μετάβαση από όλκιμη σε ψαθυρή θραύση, Μέτρηση KIc κατά ASTM

Διάδοση ρωγμών από κόπωση: Είδη φορτίου, παράμετροι κόπωσης, όριο/αντοχή/διάρκεια ζωής σε κόπωση. Καμπύλες τάσης – διάρκειας ζωής SN. Μεταβολή του συντελεστή έντασης τάσης, Νόμος Paris, εναπομένουσα διάρκεια ζωής, κρίσιμο μήκος ρωγμής. Παραδείγματα υπολογισμού εναπομένουσας διάρκειας ζωής.

Ειδικά Θέματα: Τασική συνάρτηση Airy. Πολλαπλότητα διορθωτικού συντελεστή Υ. Αρχή της Ενέργειας: Έργο δύναμης, Γραφική αναπαράσταση κριτηρίων διάδοσης, Καμπύλη αντίστασης στη διάδοση R-curve. Ελαστοπλαστική Θραυστομηχανική. Ολοκλήρωμα J.

Σημειώσεις Θεωρίας 1
Σημειώσεις Θεωρίας 2
Σημειώσεις Θεωρίας 3
Σημειώσεις Θεωρίας 4
Σημειώσεις Θεωρίας 5

πίσω στη λίστα μαθημάτων