ΕΤΕ 908 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ

Διδάσκων: Θ. Ματίκας

Περιγραφή / Περιεχόμενο Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η αξιοποίηση δεδομένων μη-καταστροφικού ελέγχου για την αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας υλικών και δομών/κατασκευών. Η παρακολούθηση της υγιούς λειτουργίας (structural health monitoring) ενός υλικού ή μιας δομής/κατασκευής έχει σκοπό την ανάπτυξη μη-καταστροφικών μεθοδολογιών για την αποτίμηση της φθοράς (γήρανση) του υλικού ή της δομής σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια δηλαδή μηχανικής ή περιβαλλοντικής καταπόνησης. Προηγμένες μη καταστροφικές μέθοδοι (ακουστική μικροσκοπία, μη γραμμική ακουστική, θερμογραφία lock-in, τρισδιάστατος εντοπισμός αστοχίας με ακουστική εκπομπή, ανάλυση τάσης) θα αποτελέσουν αντικείμενο του μαθήματος.

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν γραπτή εργασία στο email matikas@uoi.gr. Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές οι εργασίες. Δικαίωμα να προσέλθουν στην εξέταση του μαθήματος θα έχουν μόνο οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την εργασία επιτυχώς (βαθμολογία πάνω από το 5). Ο βαθμός της εργασίας δεν λαμβάνεται υπ' όψη στην εξέταση του μαθήματος.

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη διαμόρφωση:  Περιθώρια (δεξί-αριστερό-πάνω-κάτω) 2,5 εκ. Γραμματοσειρά Times New Roman 12pt.
Ίδιες εργασίες θα μηδενίζονται. Φοιτητής που θα παραδώσει άλλη εργασία από εκείνη που του ανατέθηκε θα μηδενίζεται.

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τελική καταληκτική ημερομηνία: 20/1/2023

Μετά από την ημερομηνία αυτή οι εργασίες ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οδηγίες για τις Εργασίες

Μη Γραμμική Ακουστική

Ακουστική Μικροσκοπία

Υπέρυθρη Θερμογραφία

πίσω στη λίστα μαθημάτων